۳شنبه ...

04.gif03.gif04.gif سلامه مججججججججججججدد 04.gif03.gif04.gif

23.gifخوبید ؟ بدید ؟ چطورید ؟23.gif

ما که بدک نیستیم 05.gif 

تورا میشناسم همانی که هستی

همان ساده مهربانی که هستی

صدای سکوت تورا میشناسم

به هر لهجه و هر زبانی که هستی

ومن مثل پروانه میگردم از شوق

به دور وجودت زمانی که هستی

چه محتاج بودم در انبوه ظلمت

به یک پرتو از اسمونی که هستی

من از قصه ها میگریزم ولی تو

همیشه همان قهرمانی که هستی

برای غمه در قفس ماندنه من

تو   ان وسعته ییکرانی که هستی

صداکن مرا تاسراغت بیایم

به هر کوچه ی بی نشانی که هستی

بیا اشنا با تمامیته من

تورا میشناسم همانی که هستی

خوشحال میشم نظر هم بدید 06.gif08.gif11.gif09.gif04.gif21.gif49.gif

قربونتون سارا ...27.gif

/ 1 نظر / 9 بازدید

مقروری حمين